Shivaki K78
Shivaki K78

Shivaki K78

350 руб.


Защитный чехол
Комплект батареек

Данным пультом комплектуют следующую аппаратуру:
RL-16L11
STV-22LED4
STV-24LED4
81LTV7003
81LTV7103